Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Księgowość

Do podstawowego zakresu działania Głównej  Księgowej  należy w szczególności:

 

v  Prowadzenie księgowości syntetycznej oraz analityki wydatków i kosztów.

v  Opracowywanie rocznych projektów budżetu ośrodka.

v  Opracowywanie planów finansowych, preliminarzy, sprawozdawczości i bilansów oraz okresowych analiz finansowych.

v  Kontrola wstępna, bieżąca i następcza dokumentacji finansowo – księgowej.

v  Sporządzanie przelewów i należności.

v  Naliczanie płac i prowadzenie ewidencji osobowej wynagrodzeń pracowników ośrodka, w tym zasiłków i dodatków do płac.

v  Dokonywanie rozliczeń podatkowych pracowników.

v  Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych na zasiłki.

v  Prowadzenie rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez ośrodek.

v  Naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

v  Obsługa kasowa i bankowa świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i innych należności wypłacanych i wpłacanych do ośrodka.

v  Rozliczanie i inwentaryzacja majątku.

v  Dbałość o gospodarność i celowość wydatkowania środków budżetowych.

v  Opracowywanie wewnętrznych instrukcji regulujących zasady ewidencji księgowej, gospodarki finansowej, kontroli i obiegu dokumentów.