Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Dla kogo pomoc?

Pomocy społecznej udziela się na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z powodu:

 

v  ubóstwa

v  sieroctwa

v  bezdomności

v  bezrobocia

v  niepełnosprawności

v  długotrwałej lub ciężkiej choroby

v  przemocy w rodzinie

v  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

v  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

v  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

v  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

v  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

v  alkoholizmu lub narkomanii

v  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

v  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają  kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów trudnej sytuacji. 

 

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające  w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528,00 zł (art. 8 ustawy).