Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

POKL - Priorytet VII

W Priorytecie VII podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (niepełnosprawnym, bezdomnym, uzależnionym, opuszczającym zakład karny itp.), a także rozwijania instytucji ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, fundacji itp.) jako skutecznej formy integracji społeczno - zawodowej. Pomoc w ramach tego Priorytetu jest kierowana do osób biernych zawodowo, które korzystają z pomocy społecznej, ale chcą powrócić na rynek pracy. Ważnym działaniem jest tu m.in. eliminowanie różnego rodzaju barier (psychologicznych, organizacyjnych etc.) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, czy osoby opuszczające placówki opieki zastępczej bądź zakłady karne. Chodzi tu generalnie o wsparcie osób, które postrzegane są w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie. W ramach Priorytetu VII wsparcie otrzymają działania mające na celu integrację ze społeczeństwem osób wykluczonych i przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, a tym samym pracy zarobkowej. Kluczowe znaczenie ma także wspieranie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, usługi finansowo - prawne oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia.

Mieszkańcy obszarów wiejskich wspierani są poprzez system małych grantów finansowych, które służą inicjatywom ukierunkowanym na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności, aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Celem tych działań jest zmniejszenie zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi.
Działania i poddziałania realizowane w ramach Priorytetu VII.
 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
·         Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
·         Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe
·         Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
·         Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
·         Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji