Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zakres działalności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Poradnik petenta

Wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społeczne są nieodpłatne.

Z odpłatności za usługi opiekuńcze zwolnione są osoby, które ukończyły 100 lat.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu przypadającego na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli:


 

Wysokość dochodu w procentach wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o              pomocy              społecznej (na osobę samotnie gospodarującą

lub przypadający na osobę w rodzinie)

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej

 

Osoba samotnie gospodarująca

 

Osoba w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% do 150%

10%

25%

151% do 200%

20%

40%

201% do 300%

40%

55%

301% do 400%

60%

70%

401% do 500%

70%

85%

powyżej 501%

100%

100%

(UCHWAŁA NR XXXVI/273/2018 RADY GMINY GRZMIĄCA z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania)