Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Podstawy prawne

Ustawy

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992 z 2006r. z późn.zm.)

3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz.887 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.  z 2003 r. Nr 45 poz.391  z późn.zm.)

5. Ustawa z dnia 14 czerca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm.)

6. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późn.zm.) - Z dniem 1 października 2008 r. utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Na mocy art.41 i art.42 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  prowadzone są jedynie sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz sprawy o nienależnie pobraną zaliczkę alimentacyjną

7. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 )

8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).