Deklarracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.gops.grzmiaca.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępna cyfrowo lub są skanami dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Administrator Systemów Informatycznych - Piotr Chojnicki
 • E-mail: pchojnicki.gops@grzmiaca.org.pl
 • Telefon: 943736878

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej
 • Adres: ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
 • E-mail: gops@grzmiaca.org.pl
 • Telefon: 3736878

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej mieści się na parterze w 3-kondygnacyjnym budynku Urzędu Gminy Grzmiąca, do którego prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi. Do wejścia są schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak obszarów kontroli.
 2. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych. Korytarze są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do poruszania się.
 3. Dzwonek umieszczony przy schodach wejściowych do budynku umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo otrzymać pomoc pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, który pomoże dostać się do budynku. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę, powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.
 4. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście do budynku nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, po uprzednim zgłoszeniu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Informacji udzielają pracownicy Ośrodka.

Ułatwienia

 1. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 2. w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 3. dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 4. zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-12-12 14:51:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Chojnicki
(2023-05-16 13:52:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki